Het Sneevliet Herdenkingscomité heeft door de jaren heen drie boeken uitgegeven, 

die hieronder te lezen en te downloaden zijn.

Wij moesten door... (2002)

Dit boek verscheen ter gelegenheid van de zestigjarige herdenking van de executie van een aantal revolutionair-socialisten in de Tweede Wereldoorlog, en beschrijft de geschiedenis van een politieke beweging en zijn leiders. De verhalen zijn geschreven door mensen die door politieke en/of familiale banden verbonden zijn met de mensen wier leven zij beschrijven. Na zestig jaar blijkt dit over het algemeen te kunnen met een zekere distantie, mede door de loop der geschiedenis na 1942 en het leven dat de auteurs zelf hebben doorgemaakt. Ondanks verschillen die zo zichtbaar worden, hebben alle verhalen gemeen dat ze gekenmerkt worden door respect voor mensen die de consequenties van hun politieke keuzen hebben gedragen, tot het einde toe.

Internationaal Socialisme (1984)

In dit boek zijn verschillende teksten opgenomen van de revolutionaire-socialisten Sneevliet, Menist en Dolleman. Het Comité is er van overtuigd dat de geselecteerde teksten niet alleen van betekenis kunnen zijn voor ouderen, maar ook voor jongeren die de historische periode niet hebben meegemaakt. Het Comité is van mening dat de klassenstrijd van NU niet los te koppelen is van de klassenstrijd van TOEN. Het Comité is zich bewust dat het niet bij gedenken en herdenken alléén mag blijven. Het hoopt dan ook dat de revolutionair-socialistische stellingname zoals die uit de teksten in dit boek naar voren komt, een inspiratie zal zijn tot revolutionair-socialistisch denken en handelen NU. In die verbinding van TOEN en NU ligt de actualiteit van de geselecteerde teksten.

Voor vrijheid en socialisme (1953)

In 1953 publiceerde het Sneevliet Herdenkingscomité haar eerste herdenkingsboek, onder redactie van Max Perthus, die zelf tijdens de bezetting lid was geweest van de Centrale Leiding van het Marx-Lenin-Luxemburg-Front en van wiens hand in 1976 een volwaardige Sneevliet-biografie verscheen.

In de jaren zeventig verschenen er drie biografieën over Sneevliet, 

die hieronder te lezen en te downloaden zijn.

Henk Sneevliet: Revolutionair-Socialist in Europa en Azië (1976)

In 1976 verscheen de volwaardige Sneevliet-biografie van Max Perthus. Hij had er meer dan twintig jaar aan gewerkt. Perthus overleed voor het boek gepubliceerd kon worden. Theo van Tijn herdacht hem in een voorwoord.

We danken SUN/Boom voor toestemming om het boek via onze website beschikbaar te maken.

Henk Sneevliet: Een politieke biografie (1974)

Fritjof Tichelman publiceerde in 1974 een korte politieke biografie over Henk Sneevliet. Hij was later betrokken bij bronnenpublicaties over Sneevliets activiteiten in Indonesië en Sneevliets correspondentie met Henriette Roland Holst. Het boek werd vertaald in het Duits en het Frans.

We danken Van Gennep voor toestemming om het boek via onze website beschikbaar te maken.

Sneevliet: Rebel (1971)

In 1971 publiceerde Sal Santen, de schoonzoon van Sneevliet, zijn herinneringen aan zijn schoonvader. Het is een intiem en persoonlijk portret.

De werken van Sal Santen zijn door de Joodse Bibliotheek gedigitaliseerd en voor iedereen vrij toegankelijk gemaakt.

Daarnaast verschenen er nog andere boeken over de RSAP voor en tijdens de oorlog, 

enkele daarvan zijn via deze website te lezen en te downloaden.

Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog (1983)

De Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP) was de eerste politieke partij in Nederland die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de illegaliteit ging, onder de naam Marx-Lenin-Luxemburg-Front. Wim Bot verrichtte een uitvoerig onderzoek naar het MLL-Front en beschrijft de daden en achtergronden van deze revolutionair anti-fascistische verzetsgroep.

Ab Menist: revolutionair-socialistisch vakbondsleider, politicus en verzetsstrijder (2010)

Dit boek beschrijft het actieve, sociaal-bewogen leven van Abraham (Ab) Menist (1896-1942) en geeft aan de hand van vele voorbeelden een verrassende inkijk in de vaak nog onbekende wereld van het links-socialisme tussen de wereldoorlogen. Historicus Dick de Winter deed onderzoek in archieven en sprak ook met familieleden, vrienden en partijgenoten die Menist goed gekend hebben.

Wij gingen onze eigen weg. Herinneringen van revolutionaire socialisten in Nederland, 1930-1950

In dit boek komen vier revolutionair-socialisten aan het woord, die tijdens de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw actief waren. Ze voeren tegen de stroom in en streden voor een democratisch en revolutionair socialisme. Maar het boek gaat niet alleen over politiek, ook het persoonlijk leven van deze revolutionairen komt aan bod.

Ten slotte verschenen er een aantal bronnenpublicaties, 

Zoals de correspondentie van tussen Sneevliet en Roland Holst,

en documenten over zijn tijd in Nederlands Indië.

'Waarom schrijf je nooit meer?' Briefwisseling tussen Henriette Roland Holst en Henk Sneevliet

Dit boek bevat de 342 bewaard gebleven brieven tussen Henriette Roland Holst en Henk Sneevliet. De brieven zijn ingeleid door Fritjof Tichelman en uitgebreid geannoteerd.

We danken Amsterdam University Press voor toestemming om het boek via onze website beschikbaar te maken.

Het Proces Sneevliet, 1917 (1991)

In 1917 schreef Sneevliet in Nederlands Indië een artikel Zegepraal, waarin hij de Indonesiërs opriep de Russische Revolutie tot voorbeeld te nemen in hun strijd voor onafhankelijkheid. Sneevliet werd vervolgens aangeklaagd, veroordeeld en het land uitgezet.
Tijdens het proces gaf Sneevliet een gloedvolle verdedigingsrede, die ook in druk verscheen. In 1991 werd de rede opnieuw uitgegeven, met een uitgebreide inleiding van Fritjof Tichelman, die we hier beschikbaar stellen.

We danken Brill voor toestemming om de inleiding uit dit boek via onze website beschikbaar te maken.

Socialisme in Indonesië: De ISDV (1985)

In 1985 publiceerde Fritjof Tichelman een uitgebreide bronnenpublicatie over de opkomst van het socialisme in Indonesië en de rol van Sneevliet daarin. De inleiding van Tichelman hebben we gedigitaliseerd.

We danken Brill voor toestemming om de inleiding uit dit boek via onze website beschikbaar te maken.